Velkommen til Stemmedal Vasslag 

Drikkevatnet til Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund, Djupvik og Leikong

24-timers vakttelefon: 911 54 383

24/7 Vakttelefon

Vår vakttelefon er betjent døgnet rundt. Om du har spørsmål om driftsforstyrrelsar eller annet, kontakt oss på 911 54 383

Bli abonnent!

For å bli abonnent i vasslaget, må du fylle ut innmeldingsblankett.  

Servicevarsling

Vi benytter SMS for varsling av viktige driftsmeldinger.

Klikk her og se om du er registrert for varsling

E-faktura/Avtalegiro

Vi anbefaler alle som bruker nettbank for betaling av sine regninger å inngå avtale om E-faktura/Avtalegiro

Driftsmeldinger

Oppdatering ledningsbrudd Tjørvåg / Storeneset 24.01.2023

Oppdatering kl 1800

Det arbeides med å legge omløpsledning rundt bruddet, koble sjøledning til omløpsledningen og finne og koble ledninger for hus på vest side av fylkesvegen.  

Oppdatering kl 2230

No skal alle i Storeneset og Lilleneset ha fått vatnet tilbake.

Dersom vatnet har unormal farge eller lukter og smaker unormalt, tapp kaldt vatn til det blir normalt.

Vi beklager det lange avbruddet av forsyning av vatn.

Oppdatering ledningsbrudd Tjørvåg 24-01-2023

Kl 1200:

Det legges nå en bypassledning forbi bruddstedet. Entreprenøren har tilstrekkelig ressurser på jobben. Det arbeides så fort det går an, men det er vanskelig å estimere når vatnet er tilbake. Vi oppdaterer heimesida når vi veit mer om framdrifta.

Ledningsbrudd 23.01.2023

Det har oppstått ledningsbrudd i Tjørvåg nedom fylkesvegen mellom Storeneset og Lilleneset. Vi har mobilisert entreprenør som vil starte arbeidet umiddelbart. Planen er å legge en foreløpig by-pass forbi bruddstedet. I mellomtida kjører vi ut nødvanns-kontainere på tilhenger som plasseres i Storeneset ved Jan Inge Refsnes. Her kan alle som trenger vatn tappe opp til sitt forbruk. Skulle kontaineren bli tom, ring vakt-telefonen 911 54 383  så fyller vi på. På grunn av vanskelig terreng antar vi at vatnet tidligst er tilbake en gang i løpet av tirsdag 24.01. Vi oppdaterer heimesida når vi veit mer.

Om Vasslaget

Om Vasslaget

Stemmedal Vasslag SA er et samvirkeforetak drevet i samsvar med lov om Samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 – Samvirkelova, lagets vedtekter, lagets reglement og lagets gebyr-regulativ. Med hjemmel i Matlova, Lov om helsetjeneste i kommunene og Lov om helsemessig og sosial beredskap er det fastsett Forskrift for vassforsyning og drikkevatn.

Stemmedal Vasslag skal sikre tilfredsstillende vassforsyning for Sandvika, Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund, Djupvik og Leikong samt tilstøtende områder, til husbruk og næringsformål medregna fiske og brann-vatn.

Sjå laget sine vedtekter og reglement samt VA-norm Sunnmøre.

Stemmedalsvatnet ligger på kote 92,5 og har ei overflate på ca 160.000 kvadratmeter. Nedslagsfeltet er på ca 1,7 kvadratkilometer og Stemmedalsvatnet inneholder ca 1,5 millioner kubikkmeter vatn.

Vassuttaket fra Stemmedalsvatnet er ca 400.000 kubikkmeter pr år. Fargetallet på råvatnet varierer for det meste mellom 20 og 35, pH ligger normalt mellom 5,6 og 6,5 og kimtallet varierer mellom 25 og 200. Utvidet prøve av råvatnet over tid dokumenterer at påvirkning fra industriell forurensning er uten betydning for kvaliteten, heller ikke påvirkning fra lokal aktivitet.

Stemmedal Vassbehandlingsanlegg (VBA) tilsetter jernklorid før vatnet filtreres i kalkfilter med etterfølgende UV-behandling. Det blir utført testing av både råvatn og reintvatn iht utarbeidet plan, og det blir testet ift en rekke parameter og typiske data for reintvatn over tid er: Bakterier - null, pH - 8,35, jern – 0,04 mg/l, turbiditet < 0,5 FNU og fargetall – 2.

Reintvannsbassengene inneholder til sammen ca 530 kubikkmeter reint vatn som med dagens normale forbruk vil kunne forsyne alle abonnenter i 10-15 timer.

Distribusjonsnettet består av ca 21 km PVC-rør, ca 15 km PE-rør og ca 1150 meter eternitt-rør. Ca 50 % av distribusjonsnettet er etablert eller år 2000.

Nyttig informasjon

Vedtekter og reglement

Gebyrregulativ

Regnskap og beretninger

Årsmøte

Viktig dokumentasjon

Nyttig informasjon

Arkiv

Reint vatn til alle

I tillegg til private husstander leverer Stemmedal Vasslag vatn til fiskebedrifter, landbruk, industri og kontorbygg.

Kontakt oss     

Kontortelefon 482 17 981 besvares når kontoret er bemannet. Henvendelser bør i størst mulig grad sendes pr e-post.    

911 54 383
Aurvågvegen 88, 6070 TJØRVÅG
Orgnr 970 186 085